A centralized reinforcement learning approach for proactive scheduling in manufacturing. Qu, S., Chu, T., Wang, J., Leckie, J. O., & Jian, W. In ETFA, pages 1-8, 2015. IEEE.
A centralized reinforcement learning approach for proactive scheduling in manufacturing. [link]Link  A centralized reinforcement learning approach for proactive scheduling in manufacturing. [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{conf/etfa/QuCWLJ15,
 author = {Qu, Shuhui and Chu, Tianshu and Wang, Jie and Leckie, James O. and Jian, Weiwen},
 booktitle = {ETFA},
 crossref = {conf/etfa/2015},
 ee = {http://dx.doi.org/10.1109/ETFA.2015.7301417},
 interhash = {736825874f14541f033135b08e4b1eed},
 intrahash = {114e36cf26a8f91dcd59f6f3437ae198},
 isbn = {978-1-4673-7929-8},
 pages = {1-8},
 publisher = {IEEE},
 title = {A centralized reinforcement learning approach for proactive scheduling in manufacturing.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/etfa/etfa2015.html#QuCWLJ15},
 year = 2015
}

Downloads: 0