Valores de prova combinados. Reis, M. L. 2010.
bibtex   
@Misc{Reis2010,
 author  = {Manuel Lourenço Reis},
 title   = {Valores de prova combinados},
 year   = {2010},
 location = {DEIO - FCUL},
 file   = {:Reis2010.pdf:PDF},
 owner   = {tiago},
 timestamp = {2010.11.17},
}

Downloads: 0