Visualizing oceanographic data. Rosenblum, L. J. IEEE Computer Graphics and Applications, 9(3):14-19, 1989.
Visualizing oceanographic data. [link]Link  Visualizing oceanographic data. [link]Paper  bibtex   
@article{journals/cga/Rosenblum89,
 added-at = {2016-02-01T00:00:00.000+0100},
 author = {Rosenblum, Lawrence J.},
 biburl = {http://www.bibsonomy.org/bibtex/201511d4b8bd7de5d55095cebc4a919ba/dblp},
 ee = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/38.28106},
 interhash = {a99e0a7ffc71b7351190aa5ebc34570e},
 intrahash = {01511d4b8bd7de5d55095cebc4a919ba},
 journal = {IEEE Computer Graphics and Applications},
 keywords = {dblp},
 number = 3,
 pages = {14-19},
 timestamp = {2016-02-03T11:42:05.000+0100},
 title = {Visualizing oceanographic data.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/cga/cga9.html#Rosenblum89},
 volume = 9,
 year = 1989
}

Downloads: 0