The first juvenile specimen of <i>Manchurochelys manchoukuoensis</i> from the Early Cretaceous Jehol Biota. Shao, S., Yang, Y., Li, L., Sun, D., & Zhou, C. PeerJ, 5:e3274, 2017.
The first juvenile specimen of <i>Manchurochelys manchoukuoensis</i> from the Early Cretaceous Jehol Biota [link]Paper  doi  bibtex   
@article{shao_first_2017,
	title = {The first juvenile specimen of \textit{{Manchurochelys} manchoukuoensis} from the {Early} {Cretaceous} {Jehol} {Biota}},
	volume = {5},
	issn = {2167-8359},
	url = {https://peerj.com/articles/3274},
	doi = {10.7717/peerj.3274},
	language = {en},
	urldate = {2020-04-09},
	journal = {PeerJ},
	author = {Shao, Shuai and Yang, Yang and Li, Lan and Sun, Da-Yong and Zhou, Chang-Fu},
	year = {2017},
	pages = {e3274}
}

Downloads: 0