The Zebrafish GenomeWiki: a crowdsourcing approach to connect the long tail for zebrafish gene annotation. Singh, M, Bhartiya, D, Maini, J, Sharma, M, Singh, A R, Kadarkaraisamy, S, Rana, R, Sabharwal, A, Nanda, S, Ramachandran, A, Mittal, A, Kapoor, S, Sehgal, P, Asad, Z, Kaushik, K, Vellarikkal, S K, Jagga, D, Muthuswami, M, Chauhan, R K, Leonard, E, Priyadarshini, R, Halimani, M, Malhotra, S, Patowary, A, Vishwakarma, H, Joshi, P, Bhardwaj, V, Bhaumik, A, Bhatt, B, Jha, A, Kumar, A, Budakoti, P, Lalwani, M K, Meli, R, Jalali, S, Joshi, K, Pal, K, Dhiman, H, Laddha, S V, Jadhav, V, Singh, N, Pandey, V, Sachidanandan, C, Ekker, S C, Klee, E W, Scaria, V, & Sivasubbu, S Database : the journal of biological databases and curation, 2014(0):bau011–bau011, January, 2014.
The Zebrafish GenomeWiki: a crowdsourcing approach to connect the long tail for zebrafish gene annotation [link]Paper  doi  bibtex   
@article{singh_zebrafish_2014,
	title = {The {Zebrafish} {GenomeWiki}: a crowdsourcing approach to connect the long tail for zebrafish gene annotation},
	volume = {2014},
	url = {http://database.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/database/bau011},
	doi = {10.1093/database/bau011},
	language = {English},
	number = {0},
	journal = {Database : the journal of biological databases and curation},
	author = {Singh, M and Bhartiya, D and Maini, J and Sharma, M and Singh, A R and Kadarkaraisamy, S and Rana, R and Sabharwal, A and Nanda, S and Ramachandran, A and Mittal, A and Kapoor, S and Sehgal, P and Asad, Z and Kaushik, K and Vellarikkal, S K and Jagga, D and Muthuswami, M and Chauhan, R K and Leonard, E and Priyadarshini, R and Halimani, M and Malhotra, S and Patowary, A and Vishwakarma, H and Joshi, P and Bhardwaj, V and Bhaumik, A and Bhatt, B and Jha, A and Kumar, A and Budakoti, P and Lalwani, M K and Meli, R and Jalali, S and Joshi, K and Pal, K and Dhiman, H and Laddha, S V and Jadhav, V and Singh, N and Pandey, V and Sachidanandan, C and Ekker, S C and Klee, E W and Scaria, V and Sivasubbu, S},
	month = jan,
	year = {2014},
	pages = {bau011--bau011},
}

Downloads: 0