A programmable floating-point cell for systolic signal processing. Smith, R.&nbsp;A.<nbsp>W., Sobelman, G.&nbsp;E., Luk, G., Suda, K., & Bracken, J. VLSI Signal Processing, 5(1):75-83, 1993.
A programmable floating-point cell for systolic signal processing. [link]Paper  A programmable floating-point cell for systolic signal processing. [link]Link  bibtex   
@article{ journals/vlsisp/SmithSLSB93,
 added-at = {2013-08-20T00:00:00.000+0200},
 author = {Smith, Ross A. W. and Sobelman, Gerald E. and Luk, George and Suda, Koichi and Bracken, Jeff},
 biburl = {http://www.bibsonomy.org/bibtex/2ea0d76ec9d9ec8da04547bbfadfdef03/dblp},
 ee = {http://dx.doi.org/10.1007/BF01880273},
 interhash = {ca08b80d8a6a8bb6de9089a0e16b3c3a},
 intrahash = {ea0d76ec9d9ec8da04547bbfadfdef03},
 journal = {VLSI Signal Processing},
 keywords = {dblp},
 number = {1},
 pages = {75-83},
 title = {A programmable floating-point cell for systolic signal processing.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/vlsisp/vlsisp5.html#SmithSLSB93},
 volume = {5},
 year = {1993}
}

Downloads: 0