Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft. Stocker, A., Denger, A., Fritz, J., Kittl, C., & Richter, A. In Butz, A., Koch, M., & Schlichter, J. H., editors, Mensch & Computer Workshopband, pages 251-257, 2014. De Gruyter Oldenbourg.
Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft. [link]Link  Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft. [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{conf/mc/StockerDFKR14,
 added-at = {2018-08-01T00:00:00.000+0200},
 author = {Stocker, Alexander and Denger, Andrea and Fritz, Johannes and Kittl, Christian and Richter, Alexander},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/29834313441e0db8f71a85fe0b648c454/dblp},
 booktitle = {Mensch & Computer Workshopband},
 crossref = {conf/mc/2014w},
 editor = {Butz, Andreas and Koch, Michael and Schlichter, Johann H.},
 ee = {https://dl.gi.de/20.500.12116/8177},
 interhash = {6291fba4117b6f69f4569ee8db73effb},
 intrahash = {9834313441e0db8f71a85fe0b648c454},
 keywords = {dblp},
 pages = {251-257},
 publisher = {De Gruyter Oldenbourg},
 timestamp = {2018-08-02T11:39:01.000+0200},
 title = {Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mc/mc2014w.html#StockerDFKR14},
 year = 2014
}

Downloads: 0