Spatial analysis of global Bitcoin mining. Sun, W., Jin, H., Jin, F., Kong, L., Peng, Y., & Dai, Z. Scientific Reports, 2022.
Spatial analysis of global Bitcoin mining [link]Paper  doi  bibtex   
@article{sun_spatial_2022,
	title    = {Spatial analysis of global {Bitcoin} mining},
	author    = {Sun, Wei and Jin, Haitao and Jin, Fengjun and Kong, Lingming and Peng, Yihao and Dai, Zhengjun},
	year     = 2022,
	journal   = {Scientific Reports},
	volume    = 12,
	number    = 1,
	doi     = {10.1038/s41598-022-14987-0},
	url     = {https://www.nature.com/articles/s41598-022-14987-0},
}

Downloads: 0