Solutions of ill-posed problems. Tikhonov, Nikolaevich, A., & Arsenin, V. Y. V. H. Winston \& Sons, 1977. 10239
bibtex   
@book{ tikhonov_solutions_1977,
  series = {Scripta {Series} in {Mathematics}},
  title = {Solutions of ill-posed problems},
  isbn = {0-470-99124-0},
  publisher = {V. H. Winston \& Sons},
  author = {Tikhonov, Andrey Nikolaevich and Arsenin, Vasiliy Y.},
  year = {1977},
  note = {10239}
}

Downloads: 0