Increase in blood-brain barrier leakage in healthy, older adults. Verheggen, I. C. M., de Jong, J. J. A., van Boxtel, M. P. J., Gronenschild, E., Palm, W. M., Postma, A. A., Jansen, J. F. A., Verhey, F. R. J., & Backes, W. H. Geroscience, 2020.
Increase in blood-brain barrier leakage in healthy, older adults [link]Paper  doi  bibtex   
@article{RN260,
   author = {Verheggen, I. C. M. and de Jong, J. J. A. and van Boxtel, M. P. J. and Gronenschild, Ehbm and Palm, W. M. and Postma, A. A. and Jansen, J. F. A. and Verhey, F. R. J. and Backes, W. H.},
   title = {Increase in blood-brain barrier leakage in healthy, older adults},
   journal = {Geroscience},
   ISSN = {2509-2723 (Electronic)
2509-2723 (Linking)},
   DOI = {10.1007/s11357-020-00211-2},
   url = {http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32601792},
   year = {2020},
   type = {Journal Article}
}

Downloads: 0