Vivaraṇa Prameya Saṃgrahaḥ Of Vidyāraṇya Muni Hindi Translation (Sanskrit Text Hindi Translation) (Śrīmatparamahaṃsaparivrājakācāryavidyāraṇyamuniviracita Vivaraṇaprameyasaṃgrahaḥ Bhāṣyanuvādasahita ). Vidyāraṇya Muni Acyuta Granthamālā Karyalayā, Kashi, 1908.
bibtex   
@book{vidyaranya_muni_vivaranprameya_1908,
	address = {Kashi},
	series = {Acyuta {Granthamālā}},
	title = {Vivaraṇa {Prameya} {Saṃgrahaḥ} {Of} {Vidyāraṇya} {Muni}  {Hindi} {Translation}  ({Sanskrit} {Text} {Hindi} {Translation})  (Śrīmatparamahaṃsaparivrājakācāryavidyāraṇyamuniviracita {Vivaraṇaprameyasaṃgrahaḥ} {Bhāṣyanuvādasahita} )},
	language = {Sanskrit Hindi},
	number = {6 kha vibhāga},
	publisher = {Acyuta Granthamālā Karyalayā},
	author = {{Vidyāraṇya Muni}},
	editor = {{Krishna Pant Shastri}},
	translator = {{Lalita Prasad Dabral}},
	year = {1908},
}

Downloads: 0