THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POTASSIUM-ARSENIC COMPOUNDS. VORONIN, G. & BLUDOVA, L. VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 2 KHIMIYA, 1974.
bibtex   
@article{voronin_thermodynamic_1974,
	title = {{THERMODYNAMIC} {PROPERTIES} {OF} {POTASSIUM}-{ARSENIC} {COMPOUNDS}},
	language = {english},
	number = {4},
	journal = {VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 2 KHIMIYA},
	author = {VORONIN, GF and BLUDOVA, LN},
	year = {1974},
	pages = {433--435}
}

Downloads: 0