THERMODYNAMIC PROPERTIES AND STABILITY IN YTTRIUM SUPERCONDUCTING CERAMIC. Voronin, G. ZHURNAL VSESOYUZNOGO KHIMICHESKOGO OBSHCHESTVA IMENI D I MENDELEEVA (Mendeleev Chemistry Journal), Allerton Press, Inc, 34(4):34--41, 1989.
bibtex   
@article{voronin_thermodynamic_1989,
	title = {{THERMODYNAMIC} {PROPERTIES} {AND} {STABILITY} {IN} {YTTRIUM} {SUPERCONDUCTING} {CERAMIC}},
	volume = {34},
	language = {english},
	number = {4},
	journal = {ZHURNAL VSESOYUZNOGO KHIMICHESKOGO OBSHCHESTVA IMENI D I MENDELEEVA (Mendeleev Chemistry Journal), Allerton Press, Inc},
	author = {Voronin, G.F.},
	year = {1989},
	pages = {34--41}
}

Downloads: 0