Kolmogorov's contributions to the foundations of probability. Vovk, V. & Shafer, G. 2003.
bibtex   
@article{Vovk2003,
author = {Vovk, Vladimir and Shafer, G.},
file = {:Users/hykel/Documents/library/Vovk, Shafer/Vovk, Shafer - 2003 - Kolmogorov's contributions to the foundations of probability.pdf:pdf},
title = {{Kolmogorov's contributions to the foundations of probability}},
year = {2003}
}

Downloads: 0