Genomic Approach to Asthma. Wang, X. & Chen, Z. Springer.
bibtex   
@book{wang_genomic_nodate,
	title = {Genomic {Approach} to {Asthma}},
	publisher = {Springer},
	author = {Wang, Xiangdong and Chen, Zhihong},
}

Downloads: 0