Monomer Structural Stability of a Tau Class Glutathione Transferase (PtGSTU1) from <i>Pinus tabulaeformis</i>. Wang, X., Yang, H., Mao, J., & Wang, X. 林业科学研究, 33(2):1–8, March, 2020. Publisher: 林业科学研究
Monomer Structural Stability of a Tau Class Glutathione Transferase (PtGSTU1) from <i>Pinus tabulaeformis</i> [link]Paper  doi  bibtex   
@article{wang_monomer_2020,
	title = {Monomer {Structural} {Stability} of a {Tau} {Class} {Glutathione} {Transferase} ({PtGSTU1}) from \textit{{Pinus} tabulaeformis}},
	volume = {33},
	issn = {1001-1498},
	url = {http://www.lykxyj.com/en/article/doi/10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.02.001},
	doi = {10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.02.001},
	number = {2},
	urldate = {2023-04-27},
	journal = {林业科学研究},
	author = {Wang, Xiao-Xia and Yang, Hai-Ling and Mao, Jian-Feng and Wang, Xiao-Ru},
	month = mar,
	year = {2020},
	note = {Publisher: 林业科学研究},
	pages = {1--8},
}

Downloads: 0