Effective model for plasmonic coupling: A rigorous derivation. Xi, B., Qiu, M., Xiao, S., Xu, H., & Zhou, L. Physical Review B, January, 2014.
Effective model for plasmonic coupling: A rigorous derivation [link]Paper  doi  bibtex   
@article{xi_effective_2014,
	title = {Effective model for plasmonic coupling: {A} rigorous derivation},
	volume = {89},
	issn = {1098-0121, 1550-235X},
	shorttitle = {Effective model for plasmonic coupling},
	url = {http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.89.035110},
	doi = {10.1103/PhysRevB.89.035110},
	number = {3},
	urldate = {2014-01-15},
	journal = {Physical Review B},
	author = {Xi, Bin and Qiu, Meng and Xiao, Shiyi and Xu, Hao and Zhou, Lei},
	month = jan,
	year = {2014}
}

Downloads: 0