Peer-to-peer based multimedia distribution service. Xiang, Z., Zhang, Q., Zhu, W., Zhang, Z., & Zhang, Y. IEEE Trans. Multimedia, 6(2):343-355, 2004.
Peer-to-peer based multimedia distribution service. [link]Link  Peer-to-peer based multimedia distribution service. [link]Paper  bibtex   
@article{journals/tmm/XiangZZZZ04,
 added-at = {2016-03-21T00:00:00.000+0100},
 author = {Xiang, Zhe and Zhang, Qian and Zhu, Wenwu and Zhang, Zhensheng and Zhang, Ya-Qin},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/2a56ac4402f4e8648f5a0d1ad20f13695/dblp},
 ee = {http://dx.doi.org/10.1109/TMM.2003.822819},
 interhash = {baa62ce61c110970211101f9fe3961ed},
 intrahash = {a56ac4402f4e8648f5a0d1ad20f13695},
 journal = {IEEE Trans. Multimedia},
 keywords = {dblp},
 number = 2,
 pages = {343-355},
 timestamp = {2016-03-22T11:51:38.000+0100},
 title = {Peer-to-peer based multimedia distribution service.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/tmm/tmm6.html#XiangZZZZ04},
 volume = 6,
 year = 2004
}

Downloads: 0