Combustion behavior of oak wood (Quercus mongolica L.) modified by 1, 3-dimethylol-4, 5-dihydroxyethyleneurea (DMDHEU). Xie, Y., Liu, N., Wang, Q., Xiao, Z., Wang, F., Zhang, Y., & Militz, H. Holzforschung, 68(8):881–887, 2014.
bibtex   
@article{xie_combustion_2014,
	title = {Combustion behavior of oak wood ({Quercus} mongolica {L}.) modified by 1, 3-dimethylol-4, 5-dihydroxyethyleneurea ({DMDHEU})},
	volume = {68},
	issn = {1437-434X},
	shorttitle = {Combustion behavior of oak wood ({Quercus} mongolica {L}.) modified by 1, 3-dimethylol-4, 5-dihydroxyethyleneurea ({DMDHEU})},
	number = {8},
	journal = {Holzforschung},
	author = {Xie, Y. and Liu, N. and Wang, Q. and Xiao, Z. and Wang, F. and Zhang, Y. and Militz, H.},
	year = {2014},
	pages = {881--887},
	file = {hf-2013-0224:C\:\\Users\\Eva\\Zotero\\storage\\FQKZ9ATI\\hf-2013-0224.pdf:application/pdf},
}

Downloads: 0