UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models. Xie, T., Wu, C. H., Shi, P., Zhong, R., Scholak, T., Yasunaga, M., Wu, C., Zhong, M., Yin, P., Wang, S. I., Zhong, V., Wang, B., Li, C., Boyle, C., Ni, A., Yao, Z., Radev, D. R., Xiong, C., Kong, L., Zhang, R., Smith, N. A., Zettlemoyer, L., & Yu, T. CoRR, 2022.
UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models [link]Paper  bibtex   

Downloads: 0