Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., Liu, S., Zhao, P., Liu, H., Zhu, L., Tai, Y., Bai, C., Gao, T., Song, J., Xia, P., Dong, J., Zhao, J., & Wang, F. The Lancet Respiratory Medicine. Publisher: Elsevier
Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome [link]Paper  doi  bibtex   
@article{xu_pathological_nodate,
	title = {Pathological findings of {COVID}-19 associated with acute respiratory distress syndrome},
	issn = {2213-2600},
	url = {https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30076-X},
	doi = {10.1016/S2213-2600(20)30076-X},
	urldate = {2020-03-06},
	journal = {The Lancet Respiratory Medicine},
	author = {Xu, Zhe and Shi, Lei and Wang, Yijin and Zhang, Jiyuan and Huang, Lei and Zhang, Chao and Liu, Shuhong and Zhao, Peng and Liu, Hongxia and Zhu, Li and Tai, Yanhong and Bai, Changqing and Gao, Tingting and Song, Jinwen and Xia, Peng and Dong, Jinghui and Zhao, Jingmin and Wang, Fu-Sheng},
	note = {Publisher: Elsevier},
	keywords = {COVID-19, CT scan, acute respiratory distress syndrome, pathological findings, pathology, timeline of disease course},
}

Downloads: 0