Word Learning as Bayesian Inference. Xu, F. & Tenenbaum, J. B. 114(2):245–272.
doi  bibtex   
@article{xu.tenenbaum2007,
  author = {Fei Xu and Joshua B. Tenenbaum},
  date = {2007},
  doi = {10.1037/0033-295X.114.2.245},
  journaltitle = {Psychological Review},
  number = {2},
  pages = {245--272},
  title = {Word Learning as {Bayesian} Inference},
  volume = {114},
}

Downloads: 0