Single thiazole orange forms exciplex in DNA i-motif. Xu, B., Wu, X., Yeow, E., & Shao, F. Chemical Communications, 2014.
Single thiazole orange forms exciplex in DNA i-motif [link]Paper  doi  bibtex   
@article{Xu2014,
	title = {Single thiazole orange forms exciplex in {DNA} i-motif},
	issn = {1359-7345},
	url = {http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/CC/c4cc01147c},
	doi = {10.1039/c4cc01147c},
	journal = {Chemical Communications},
	author = {Xu, Baochang and Wu, Xiangyang and Yeow, Edwin and Shao, Fangwei},
	year = {2014},
	keywords = {\#nosource},
}

Downloads: 0