Effect of zinc supplementation on infants with severe pneumonia. Yuan, X., Qian, S., Li, Z., & Zhang, Z. World Journal of Pediatrics, 12(2):166–169, December, 2015.
bibtex   
@article{yuan_effect_2015,
	title = {Effect of zinc supplementation on infants with severe pneumonia},
	volume = {12},
	number = {2},
	journal = {World Journal of Pediatrics},
	author = {Yuan, Xiao and Qian, Su-Yun and Li, Zheng and Zhang, Zhe-Zhe},
	month = dec,
	year = {2015},
	pages = {166--169},
}

Downloads: 0