Societally connected multimedia across cultures. Zhang, Z., Zhang, Z., Jain, R., Zhuang, Y., Contractor, N. S., Hauptmann, A. G., Jaimes, A., Li, W., Loui, A. C., Mei, T., Sebe, N., Tian, Y., Tseng, V. S., Wang, Q., Xu, C., Yu, H., & Yu, S. Journal of Zhejiang University - Science C (JZUSC), 13(12):875-880, 2012.
Societally connected multimedia across cultures [link]Paper  bibtex   
@article{ dblp2434953,
 title = {Societally connected multimedia across cultures},
 author = {Zhongfei Zhang and Zhengyou Zhang and Ramesh Jain and Yueting Zhuang and Noshir S. Contractor and Alexander G. Hauptmann and Alejandro Jaimes and Wanqing Li and Alexander C. Loui and Tao Mei and Nicu Sebe and YongHong Tian and Vincent S. Tseng and Qing Wang and Changsheng Xu and Huimin Yu and Shiwen Yu},
 author_short = {Zhang, Z. and Zhang, Z. and Jain, R. and Zhuang, Y. and Contractor, N. S. and Hauptmann, A. G. and Jaimes, A. and Li, W. and Loui, A. C. and Mei, T. and Sebe, N. and Tian, Y. and Tseng, V. S. and Wang, Q. and Xu, C. and Yu, H. and Yu, S.},
 bibtype = {article},
 type = {article},
 year = {2012},
 key = {dblp2434953},
 id = {dblp2434953},
 biburl = {http://www.dblp.org/rec/bibtex/journals/jzusc/ZhangZJZCHJLLMSTTWXYY12},
 url = {http://dx.doi.org/10.1631/jzus.C1200279},
 journal = {Journal of Zhejiang University - Science C (JZUSC)},
 pages = {875-880},
 number = {12},
 volume = {13},
 text = {Journal of Zhejiang University - Science C (JZUSC) 13(12):875-880 (2012)}
}

Downloads: 0