Software Reliability Test Based on Markov Usage Model. Zhou, K., Wang, X., Hou, G., Wang, J., & Ai, S. JSW, 7(9):2061-2068, 2012.
Software Reliability Test Based on Markov Usage Model. [link]Link  Software Reliability Test Based on Markov Usage Model. [link]Paper  bibtex   
@article{journals/jsw/ZhouWHWA12,
 author = {Zhou, Kuanjiu and Wang, Xiaolong and Hou, Gang and Wang, Jie and Ai, Shanbin},
 ee = {http://dx.doi.org/10.4304/jsw.7.9.2061-2068},
 interhash = {82d1f6267d5fe73e9f0bf8cde855285c},
 intrahash = {64fe90cfecae6f707c0c21357e050b10},
 journal = {JSW},
 number = 9,
 pages = {2061-2068},
 title = {Software Reliability Test Based on Markov Usage Model.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/jsw/jsw7.html#ZhouWHWA12},
 volume = 7,
 year = 2012
}

Downloads: 0