Manipulation of collective optical activity in one-dimensional plasmonic assembly. Zhu, Z., Liu, W., Li, Z., Han, B., Zhou, Y., Gao, Y., & Tang, Z. ACS nano, 6(3):2326--2332, 2012.
bibtex   
@article{zhu_manipulation_2012,
	title = {Manipulation of collective optical activity in one-dimensional plasmonic assembly},
	volume = {6},
	number = {3},
	journal = {ACS nano},
	author = {Zhu, Zhening and Liu, Wenjing and Li, Zhengtao and Han, Bing and Zhou, Yunlong and Gao, Yan and Tang, Zhiyong},
	year = {2012},
	pages = {2326--2332}
}

Downloads: 0